top of page

想睇風水催吉避空? 增進財富、事業高升、姻緣美滿、家庭幸福、身體安康。 有咩方法更方便有效、而又更有針對性、更加有數值參巧、而吾駛約風水師上門呢?

 

物業頻率調整(包括住宅、辦工室、商舖等等) 可以檢測你的物業對你身體健康的影響去做驗測同調整,當然最全面就係全方位去驗測同調整啦! 共15個項目,驗測費用僅$3,980。

 

服務包括:

  • 15項指定檢測項目
  • 30分鐘面談解談及調整建議

 

WhatsApp我 (文字或錄音都得)

https://wa.me/85261414555

 

《Wellness Wonderland》

銅鑼灣百德新街50-56號唐寧大廈1樓A室

* 星期二至日下午1時至晚上9時 *

* 星期一休息 *

 

請訂閱Youtube《生酮感受 x Wellness Wonderland》頻道

https://bit.ly/WellnessWonderlandYoutube

並按讚《生酮感受 x Wellness Wonderland》Facebook專頁

https://www.facebook.com/hkketodiet

 

相關影片:

喺薩滿眼中,萬事萬物都有生命喺古文明當中,相信萬物有靈喺物理學角度,一切都不過係能量。喺風水傳統,住宅影響人們健康運勢。睇吓案主點樣用簡易嘅步驟令自己如釋重負,間屋煥然一新

https://youtu.be/umg_NDQhhEs

 

相關服務及產品:

家居五元素清理及提升家宅運勢 (網上教學)

https://www.hkketo.com/product-page/個人及家宅運勢工作坊

【頻率】網上課程及【個人頻率】檢測

https://www.hkketo.com/product-page/頻率-網上課程及-個人頻率-檢測

物業頻率檢測 (健康) 共15個檢測項目

HK$3,980.00價格
    bottom of page