top of page

租屋/買樓前想check吓間屋啱吾啱你?睇中幾個盤,想知道邊個盤好啲?呢項檢測啱晒你啦!

 

服務包括:

2項指定檢測項目

  • 總分
  • 物業頻率

 

WhatsApp我 (文字或錄音都得)

https://wa.me/85261414555

 

請訂閱Youtube《生酮感受 x Wellness Wonderland》頻道

https://bit.ly/WellnessWonderlandYoutube

並按讚《生酮感受 x Wellness Wonderland》Facebook專頁

https://www.facebook.com/hkketodiet

 

相關影片:

喺薩滿眼中,萬事萬物都有生命喺古文明當中,相信萬物有靈喺物理學角度,一切都不過係能量。喺風水傳統,住宅影響人們健康運勢。睇吓案主點樣用簡易嘅步驟令自己如釋重負,間屋煥然一新

https://youtu.be/umg_NDQhhEs

 

相關服務及產品:

家居五元素清理及提升家宅運勢 (網上教學)

https://www.hkketo.com/product-page/個人及家宅運勢工作坊

【頻率】網上課程及【個人頻率】檢測

https://www.hkketo.com/product-page/頻率-網上課程及-個人頻率-檢測

物業頻率檢測 (搵樓適用)

價格自 HK$500.00
    bottom of page